Bệnh và sâu bệnh hại cây trồng 2023, Tháng mười một